โครงการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 อาคาร 35 ห้องตะโกราย 2

14 มีนาคม 2566

  • รับชมถ่ายทอดสด

14 มีนาคม 2566

โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

พบกับการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาทั้งภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ กลุ่มนวัตกรรมด้านสหกิจศึกษา

กำหนดการ

โครงการประกวดผลงานโครงสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2565

ขอขอบคุณ

ติดต่อเรา

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Location

ที่อยู่

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2

Location

Mail Address

cooprmutiinfo@gmail.com

Location

Contact No.

โทรศัพท์: 044 233000 ต่อ 2780-2782

สามารถรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์